48V 24Ah Lithium marine battery

48V 24Ah Lithium marine battery