3.7V 654060 2000mAh Lithium Polymer Battery

3.7V 654060 2000mAh Lithium Polymer Battery