3.7V 500mAh 802035 lithium polymer battery

3.7V 500mAh 802035 lithium polymer battery