3.7V 500mAh 303450 lithium polymer battery

3.7V 500mAh 303450 lithium polymer battery