3.7V 500930 100mAh lithium polymer battery

3.7V 500930 100mAh lithium polymer battery