24V 50Ah Lithium marine Battery

24V 50Ah Lithium marine Battery